Primary Menu

Condicions Generals de Contractació

Condicions de Compra

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.uaiaart.com, propietat de UAÏA C.B, en endavant PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

– Ha llegit, entén i comprèn el que aquí està exposat.

– És una persona amb capacitat suficient per contractar.

– Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als que envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és UAÏA C.B, amb domicili social a Carrer Font d’en Llanes 20, 08590 Figaró – Montmany (Barcelona), NIF E67197400.

I de l’altra, l’USUARI, enregistrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compraventa nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compraventa comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis o productes oferts pel PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari.

Per aquesta raó, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran en conformitat amb el disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús digilent dels mateixos i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop hagi estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de la oferta.
8. Preu i termini de validesa de la oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per adelantat i per escrit pel PRESTADOR.

Les presents Condicions juntament amb la Política de Privacitat i l’Avís Legal del Lloc Web, són les úniques condicions aplicables a l’ús del Lloc Web i a la compra dels productes a través del mateix substitueixen a qualsevols altres condicions. En conseqüència, l’Usuari que accedeix al Lloc Web, es registra i realitza la compra de productes a través del Lloc Web accepta sotmetre’s i queda vinculat per les Condicions, la Política de Privacitat i l’Avís Legal tal i com es troben redactades en el moment en què s’accedeix al Lloc Web.

Tot Usuari que es registra al Lloc Web ha de tenir, com a mínim, divuit (18) anys.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

Els enviaments es realitzen mitjançant servei de missatgeria.

Les despeses d’enviament inclouen en tots els casos l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), però cap altre impost, taxa, aranzel o recàrrec.

S’entén com a enviament l’entrega dels articles a domicili o direcció especificada pel Client durant el procés de realització de la comanda, limitant-se com a zones d’entrega les relacionades més amunt.

UAÏA entrega les comandes al servei de missatgeria en un termini màxim de 6 dies. No ens responsabilitzem de les possibles demores d’entrega causades pel servei de missatgeria.

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments a Espanya (península) tarden aproximadament d’1 a 5 dies laborables (de dilluns a divendres) una vegada confirmat el pagament per part del Client. En enviaments internacionals el termini d’entrega pot ser de 4 a 10 dies laborables (de dilluns a divendres), depenent de la destinació i l’empresa de transport indicada. No ens responsabilitzem de les possibles demores causades pel servei de missatgeria.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan l’entrega del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incomplertes.

L’entrega es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi firmat el document de recepció de l’entrega.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de l’entrega.

En el cas que la contractació no comporti l’entrega física de cap producte, essent aquests directament descarregats del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament a l’USUARI respecte el procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descarrega.

3. DRET DE DESISTIMENT
L’USUARI té els mateixos drets i terminis per procedir a realitzar la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 del 27 de març).
El USUARIO dispone de un plazo de catorce días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del producto, para la devolución del mismo (artículo 71 de la Ley 3/2014 de 27 de marzo). Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumides per part de l’USUARI. El producte haurà de ser retornat en el seu envoltori original i en perfecte estat.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

2. Si els envoltoris del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’envoltori original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.

3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’ha utilitzat.

4. En les aplicacions de software que s’hagin descarregat directament a través del portal.

5. Quan siguin productes personalitzats o aquells que, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret. Tota devolució haurà d’ésser comunicada al PRESTADOR, per a això només li demanem que ens ho notifiqui per escrit mitjançant un correu electrònic a hola@uaiaart.com indicant les dades necessàries per localitzar la compra. Per part nostra, en el moment en què rebem el seu correu electrònic, li comunicarem, mitjançant un correu electrònic, la recepció del mateix, indicant-li el procés a seguir. En aquest cas, haurà d’enviar-nos els productes en perfecte estat, a més tardar en el termini de 14 dies naturals després de la recepció dels productes. En aquests casos, Uaïa reembolsarà al client totes les despeses de la compra original. No obstant això, el client assumirà la despesa directa de la devolució dels productes.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en la següent direcció de contacte:

Postal: UAÏA C.B, Carrer de la Font d’en Llanes 20, 08590 Figaró – Montmany (Barcelona)

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

Conforme l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà entre ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllça a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.FORÇA MAJOR

En cas que, per circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la compra, UAÏA informarà a l’USUARI per email de l’anul·lació total o, en el seu cas, parcial de la comanda. L’anul·lació parcial de la comanda no dóna dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l’exercici del dret de desistiment que correspon a l’Usuari de conformitat amb l’establert en les presents Condicions. UAÏA no es fa responsable dels retards en les entregues de les comandes, o en la impossibilitat de realitzar-los quan la causa es degui a l’aconteixement de força major, i per això, fora del nostre control. Entre altres causes, entenem que existeix força major en els següents casos, però sense limitació: accidents; vagues; revoltes, amenaces o atacs terroristes; incendi o explosió; causes meteorològiques o desastres naturals tals com tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia; problemes aliens a nosaltres en els mitjans de transport o sistemes de telecomunicació. En la mesura del possible, un cop acabada la causa d’impossibilitat o retard, Uaïa farà tot el possible per reanudar les seves activitats comercials i poder complir amb les seves obligacions i enviaments.

6. COMPETÈNCIA
L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venta.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE LA OFERTA

Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de UAÏA C.B o aquí estipulat tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit firmat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran. Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti al valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE LA OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, a menys que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, envoltori, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels seus productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda. Els productes es vendran al preu que s’indica, essent vigent el que es recull en el moment de la confirmació de la comanda per part del client.

Una vegada realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a la direcció de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar via correu electrònic a la direcció hola@uaiaart.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació, o prestacions complementàries, excepte pacte exprés per escrit en contrari.

Els ports es calcularan en el moment de guardar el cistell o pressupost, ja que es calculen pel pes dels productes i per la direcció d’entrega.

DESPESES D’ENVIAMENT

– Enviaments Nacionals i Peninsulars: 6€.

Les Illes Canàries, Ceuta i Melilla no formen part del territori duaner de la UE, de manera que els enviaments poden estar subjectes a impostos i/o aranzels duaners. En la majoria dels casos, les taxes es cobren en el moment de l’entrega del paquet, encara que és possible que el Client rebi una notificació per correu sol·licitant-li que es dirigeixi personalment a abonar aquestes taxes per poder rebre el paquet. L’import de les taxes pot variar segons el pes/import del paquet. En el cas dels enviaments a Canàries, Uaïa inclou en el cost d’enviament les despeses de gestió administratives, però no inclou l’IGIC; el destinatari haurà d’abonar-lo en el moment de l’entrega.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES
Las formes de pagament acceptades per Uaïa són:

1. PAYPAL:

El Client serà conduït al web de PayPal aprofitant la seva plataforma de pagament segur. Un cop efectuat el procés de pagament, serà conduït de tornada a la botiga online de Uaïa.

Un cop a PayPal podrà realitzar el pagament amb compte PayPal o amb targeta de crèdit, en cap cas s’accepta pagament contra reemborsament.

PayPal pot retenir un import a mode de fiança o assegurança a l’intentar realitzar una compra amb la targeta en la plataforma PayPal (acostuma a ser uns cèntims o 1€). Aquest import el reemborsarà PayPal en un mes aproximadament. El cobrament d’aquest import no garanteix que la compra estigui realitzada.

11. PROCÉS DE COMPRA

Per procedir a la compra del producte, l’Usuari, que haurà de ser major de divuit (18) anys, haurà de seleccionar el producte que desitja comprar i afegir-lo a la cistella. Un cop completada la selecció de productes objecte de compra, l’Usuari haurà de clicar l’opció de ‘Realitzar comanda’. A continuació, s’indicaran els productes seleccionats per a la seva compra i l’Usuari haurà de seleccionar entre les opcions disponibles per a l’enviament dels productes a la direcció indicada i la forma de pagament dels mateixos. Per últim, l’usuari haurà de clicar la opció de ‘Completar la comanda’.

Les dades facilitades a UAÏA a través del corresponent formulari són elements identificadors i habilitadors per accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible.

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els nostres productes tenen una garantia de dos (2) anys conforme als criteris i condicions descrits en el Real Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries sempre i quan el dany o defecte no sigui imputable.

Per això, si el producte està defectuós serà Uaïa qui s’encarregui de recollir-lo i canviar-lo pel correcte fent-se càrrec de les despeses associades a aquesta devolució i canvi (a excepció d’aquelles despeses addicionals resultants d’escollir una modalitat d’entrega urgent, en aquest cas el Client haurà d’assumir aquest cost extra).

Per poder gestionar la incidència necessitem que ens ho notifiqui per email a hola@uaiaart.com indicant:
El motiu de la incidència, el número de comanda (imprescindible per tal de localitzar la compra), l’albarà de la mateixa i fotos del producte danyat o erroni per a què puguem valorar la situació.

Un cop rebuda aquesta informació, ens posarem en contacte amb el Client per a explicar-li els passos a seguir. Haurà d’informar-nos de la falta de conformitat del producte en el termini de dos (2) mesos des de que va conèixer el desperfecte. En cas que no sigui objectivament possible substituir el producte per un altre de la mateixa classe, Uaïa procedirà a la devolució del preu de mateix.

És important que se sàpiga que la nostra garantia no cobreix:
a) L’ús negligent o violent del producte.

b) Els danys derivats de la manipulació o intervenció del producte.

A més, és igualment important que segueixi en tot moment les eventuals instruccions d’ús o instal·lació dels productes que li facilitem i, en cas de dubte, ha de posar-se en contacte amb nosaltres per email a hola@uaiaart.com per rebre assessorament sobre l’ús del producte.

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 del 10 de juliol de Garanties de venta de béns de consum:

I) Conformitat dels productes amb el contracte

1. Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d’ells no resulti aplicable:

S’ajusten a la descripció realitzada per UAÏA C.B

Siguin aptes pels usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan hagi posat en coneixement de UAÏA C.B en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per UAÏA C.B.

UAÏA C.B descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per UAÏA o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d’instal·lació.

3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats per l’USUARI.

II) Responsabilitat del PRESTADOR

UAÏA C.B respondrà davant l’usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. UAÏA C.B reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu ia la resolució del contracte.

III) Reparació i substitució dels productes

Si el producte no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del mateix, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’usuari comuniqui a UAÏA C.B l’opció triada, ambdues parts s’han d’atenir. Aquesta decisió de l’usuari s’entén sense perjudici del que disposa l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte en conformitat amb el contracte.

Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a UAÏA C.B costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per l’USUARI.

IV) Normes de la reparació o substitució del producte

La reparació i la substitució s’ajustaran a les següents normes:

a) Seran gratuïtes per l’USUARI.

Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

b) Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tinguessin per l’USUARI.

c) La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article VII. El període de suspensió començarà des que l’usuari posi el producte a disposició de UAÏA C.B i conclourà amb el lliurament a l’USUARI del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, UAÏA C.B respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.

d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut li és aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l’article VII.

e) Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la substitució del mateix, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l’article V.

f) Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la reparació del mateix, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes dels articles V i VI.

L’usuari no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al USUARI. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

VI) Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament d’haver estat d’acord amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

VII) Terminis

1. UAÏA C.B respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, UAÏA C.B i l’USUARI poden pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament.

Excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

2. Excepte prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.

3. L’acció per a reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte.

4. L’usuari ha d’informar UAÏA C.B de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Excepte prova en contra, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins el termini establert.

VIII) Acció contra el productor

Quan a l’USUARI li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a UAÏA C.B per falta de conformitat dels productes amb el contracte de compravenda podrà reclamar directament al productor per tal d’obtenir la substitució o reparació del producte.

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessament, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per UAÏA C.B, el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

S’entén per productor, el fabricant d’un producte o l’importador del mateix en el territori de la Unió Europea o qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu. Qui hagi respost davant l’USUARI, disposarà del termini d’un any per a repetir de responsable de la manca de conformitat. Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de Barcelona (Espanya).

casinoslot bahisnow sultanbet grandpashabet
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
porno
deneme bonusu

Shopping cart

There are no products in your shopping cart

SHOP
bahis siteleri canlı bahis